FINANSE DOPASOWANE DO TWOICH POTRZEB

Wiemy, że skuteczne planowanie finansowe powinno obejmować zarówno poszukiwanie najlepszych sposobów na pomnażanie kapitału, jak i dróg efektywnego zarządzania wysokością i terminem wymagalności zobowiązań finansowych. Całościowe spojrzenie na bilans Twoich aktywów i pasywów pozwala nam ograniczyć poziom ryzyka towarzyszącego podejmowanym przez Ciebie decyzjom finansowym, jak również pokazać Ci nowe możliwości inwestycyjne.

Nawiązując z nami współpracę zyskujesz to, co w świecie finansów osobistych jest najważniejsze - sprawdzonego i zaufanego przewodnika

Oszczędzanie i inwestycje kapitałowe

Naszym klientom możemy zaoferować odpowiednio dobrane produkty inwestycyjne.

Dysponujemy dostępem do kilkuset polskich i zagranicznych otwartych funduszy inwestycyjnych.

Posiadamy szeroką ofertę Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ-ów), w tym z gwarantowaną i oczekiwaną stopą zwrotu.

Klientom preferujących inwestowanie w „namacalne” produkty inwestycyjne możemy zaproponować zakup diamentów, złota, portfeli winnych bądź unikalne, kolekcjonerskie butelki whisky.

Współpraca z F-Trust S.A.

Informujemy o nawiązaniu współpracy z jednym z największych i najprężniej rozwijających się dystrybutorem produktów finansowych i funduszy inwestycyjnych – firmą F-Trust S.A.

Dzięki temu nasi klienci otrzymają dostęp do najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz do nowoczesnej platformy funduszy.

Już dzisiaj uzyskujemy dostęp na preferencyjnych warunkach do n/w TFI:

TFI AllianzAgio TFI,  BlackRockCaspar TFIEsaliens TFIFidelity Worldwide InvestmentFranklin Templeton InvestmentsIpopema TFIKBC TFINN Investment Partners TFINoble Funds TFINovo (Opera TFI)Quercus TFISchrodersSkarbiec TFIUnion Investment TFI

Więcej na temat spółki F-Trust:

Oferujemy Klientom produkty oszczędnościowe i inwestycyjne. Jesteśmy firmą prywatną, wchodzącą w skład grupy niezwiązanej kapitałowo z jakąkolwiek dużą instytucją finansową. Pozwala nam to zachować całkowitą niezależność w procesie doboru i oferowania Klientom najlepszych produktów.

Największą naszą wartością są jednak nasi pracownicy, których poza ogromną wiedzą i doświadczeniem, charakteryzuje przede wszystkim pasja do produktów inwestycyjnych.

Działamy na podstawie wydanego w dniu 17 listopada 2011 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na działalność polegającą na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa w funduszach zagranicznych. Skany decyzji KNF 

Spółka została również decyzją z dnia 20 grudnia 2011 roku wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru agentów firm inwestycyjnych. Pełnimy funkcję agenta firmy inwestycyjnej Caspar Asset Management S.A., co pozwala nam pośredniczyć w oferowaniu świadczonych przez nią usług zarządzania aktywami. Skany decyzji KNF 

Większościowym akcjonariuszem Spółki jest Caspar Asset Management S.A., która powstała w sierpniu 2009 roku i na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja 2010 roku prowadzi działalność maklerską polegającą na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub więcej maklerskich instrumentów finansowych. Caspar AM zarządza aktywami swoich Klientów inwestując je na rynku kapitałowym w szczególności w akcje oraz papiery dłużne.

Ubezpieczenia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim vaeniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Polskie Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne to jeden z najpopularniejszych sposobów inwestowania, który umożliwia osiąganie ponadprzeciętnych stóp zwrotu w dłuższym horyzoncie czasu, przy wykorzystaniu koniunktury giełdowej oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów od zarządzania aktywami.

K A R I E R A

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

A K T U A L N O Ś C I

Miło mi poinformować o nawiązaniu współpracy z jednym z największych i najprężniej rozwijających się dystrybutorem produktów finansowych i funduszy inwestycyjnych – firmą F-Trust S.A.

Dzięki temu nasi klienci otrzymają dostęp do najlepszych polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz do nowoczesnej platformy funduszy.

K O N T A K T

Współpracujemy z Klientami ze wszystkich regionów.

Zapraszamy do kontaktu.

+48 697 745 462

investman@onet.pl

ul. Kościuszki 46/48 lok.5

10-504 Olsztyn