Niskooprocentowane pożyczki dla Firm z dofinansowaniem Unii Europejskiej

 

 

Preferencyjne pożyczki dla Firm udzielane są ze środków unijnych w formie:

 • Pożyczek inwestycyjnych,
 • Pożyczek obrotowych,
 • Pożyczek obrotowo-inwestycyjnych.

O S Z C Z Ę D N  O Ś C I

Parametry pożyczek:

 • Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw już od pierwszego dnia działalności
 • Niskie oprocentowanie – już od 1,39%
 • Stałe oprocentowanie pożyczek niezależne od wskaźników bankowych
 • Kwota pożyczki od 50 000 PLN do 2 500 000 PLN
 • Okres spłaty do 96 m-cy
 • Karencja w spłacie pożyczki do 12 m-cy
 • Brak wymogu wkładu własnego
 • Brak prowizji za udzielenie pożyczki
 • Brak opłaty za wcześniejszą spłatę

M O N I T O R O W A N I E

Przeznaczenie pożyczek

Pożyczki z Funduszy Europejskich przeznaczyć można wyłącznie na cele związane z działalnością gospodarczą m.in. na:

 • Rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych,
 • Wyposażenie w maszyny, urządzenia, aparaty oraz ręczne narzędzia pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
 • Zakup materiałów i surowców do produkcji i usług,
 • Zakup wartości niematerialnych i prawnych (np. licencje, systemy i programy komputerowe)

K R E D Y T Y

Pożyczek nie udziela się:

 • Na cele konsumpcyjne,
 • Na spłatę zobowiązań przedsiębiorcy w tym w szczególności zobowiązań wobec US i ZUS,
 • Na spłatę zobowiązań przedsiębiorcy,

K R E D Y T Y

Zabezpieczenie spłaty

Obligatoryjne zabezpieczenie może stanowić:

 • Weksel własny in blanco Przedsiębiorcy,
 • Deklaracja wekslowa poręczycieli,
 • Poręczenie Poręczycieli,
 • Zabezpieczenie majątkowe (hipoteka lub zastaw rejestrowy).

 

K O N T A K T

Współpracujemy z Klientami ze wszystkich regionów.

Zapraszamy do kontaktu.

+48 697 745 462

investman@onet.pl

ul. Kościuszki 46/48 lok.5

10-504 Olsztyn