Inwestycje krótko- a długoterminowe. Co wybrać?

inwestycje

Obecnie coraz więcej osób rozważa inwestowanie zgromadzonego kapitału. Nic w tym dziwnego. Niepewne czasy skłaniają do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób najlepiej zabezpieczyć finansowo siebie i swoją rodzinę. Dlatego wielu z nas decyduje się na pomnożenie swojego kapitału właśnie poprzez wybór właściwej inwestycji. Poniżej podpowiemy, jakie korzyści wynikają z inwestycji krótkoterminowych, a jakie z inwestycji długoterminowych i którą z nich lepiej wybrać.

Inwestycja długoterminowa

Przez inwestycję należy rozumieć aktywa, do których dana osoba posiada tytuł prawny, nabywane w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Inwestycje długoterminowe zaliczane się do aktywów trwałych. Wśród nich wymienia się głównie nieruchomości, długoterminowe aktywa finansowe (posiadanie akcji lub udziałów, innych papierów wartościowych, zaciągnięte długoterminowe pożyczki, a także inne długoterminowe aktywa finansowe). Warto pamiętać, że inwestycje długoterminowe są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich wystawienia, założenia lub nabycia.

W powszechnej świadomości społeczeństwa dominuje przekonanie, że inwestycje długoterminowe są zdecydowanie bardziej opłacalne w porównaniu z inwestycjami krótkoterminowymi. Oczywiście twierdzenie to polega na prawdzie, jednak trzeba mieć na uwadze, że w przypadku inwestycji długoterminowych samo gromadzenie kapitału odbywa się przez dość długi czas. Z tego też względu inwestycje długoterminowe mogą nie okazać się najlepszą formą inwestowania kapitału dla każdego.

Jedną z najbardziej popularnych form inwestycji długoterminowych jest ulokowanie zgromadzonego kapitału w nieruchomości. Stając się właścicielem nieruchomości na co najmniej kilkanaście lat, możemy mieć pewność realnego i dość wysokiego zysku, zwłaszcza jeśli będzie się ona znajdowała w atrakcyjnej lokalizacji. Warto również pamiętać o możliwość wynajmowania nieruchomości przez cały ten czas, kiedy posiadamy tytuł własności. Dzięki temu zyskujemy dodatkowe źródło dochodu. Z drugiej jednak strony zgromadzenie środków na zakup domu czy mieszenia bez zaciągania kredytu może trwać bardzo długo. Z kolei w przypadku kredytu trzeba pamiętać o zgromadzeniu wkładu własnego oraz posiadaniu zdolności kredytowej. Podobnie z dość długim okresem oczekiwania na osiągnięcie zysku musimy się liczyć w przypadku inwestowania w akcje lub udziały. Dlatego inwestycje długoterminowe nie są właściwe dla osób, które potrzebują dodatkowego źródła dochodu dość szybko. Z drugiej jednak strony obarczone są mniejszym ryzykiem i wiążą się z możliwością większego zysku.

Inwestycja krótkoterminowa

Inwestycje krótkoterminowe zaliczane są do aktywów krótkoterminowych. Inwestycje te są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie do 12 miesięcy od dnia bilansowego albo od daty ich założenia, nabycia lub wystawienia. Mogą również stanowić aktywa pieniężne. Wśród nich wymienia się przede wszystkim posiadane środki finansowe, środki zgromadzone na rachunkach bankowych oraz czeki i weksle.

Jako jedną z najbardziej popularnych, a jednocześnie najbezpieczniejszych form finansowania krótkoterminowego wskazuje się krótkoterminowe lokaty bankowe. Większym ryzykiem obarczone jest natomiast inwestowanie we wspomniane już papiery wartościowe, ponieważ w tym przypadku osiągnięcie jakiegokolwiek zysku nie jest w żaden sposób gwarantowane. Z tego względu ta opcja inwestowania krótkoterminowego jest zalecana tym osobom, które mają już doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi. Natomiast w lokaty o charakterze krótkoterminowym mogą spokojnie inwestować osoby, które nie mają żadnego doświadczenia z inwestycjami tego rodzaju. W tym bowiem przypadku to bank zajmuje się w całości powierzonymi mu finansami, natomiast warto mieć na uwadze, że wypłata pieniędzy zgromadzonych na lokacie przed upływem jej terminu spowoduje, że nie osiągniemy żadnego zysku.

Źródło

https://wgn.pl/artykuly/finanse/7112,inwestycje-dlugoterminowe-lepsze-od-krotkoterminowych.html